Ebook Accounting Principles

 

I. TỔNG QUAN

Accounting Principles: A Business Perspective, Financial Accounting là tài liệu được viết bởi ba tác giả Hermanson, Edwards và Maher. Đây được xếp vào cuốn sách cần phải có đối với những người yêu thích, quan tâm và làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán. Những người muốn tìm hiểu các kiến thức cơ bản về ngành nghề kế toán cũng có thể tham khảo cuốn sách này.

Các nguyên tắc kế toán như:  nguyên tắc cơ sở dồn tích, nguyên tắc hoạt động liên tục, nguyên tắc giá gốc, nguyên tắc phù hợp,….., sẽ được giới thiệu một cách khoa học và đầy đủ trong cuốn sách này. 

Các thuật ngữ, khái niệm được sử dụng thường xuyên trong môi trường kế toán cũng được giới thiệu trong cuốn sách này. Bạn có thể học từ vựng, vận dụng trong quá trình đưa ra các quyết định kinh doanh, chuẩn bị thông tin kế toán và nghiên cứu các bản báo cáo tài chính theo quy định quốc tế.

Với Accounting Principles: A Business Perspective, Financial Accounting, bạn sẽ hiểu rõ hơn các vấn đề thông qua các báo cáo tài chính kế toán. Những con số, chỉ số tài chính sẽ trở nên dễ hiểu và dễ dàng tiếp nhận hơn thông qua giáo trình này.

 

II. NỘI DUNG CHI TIẾT

 • Chapter 1: The Accounting Environment
 • Chapter 2: Accounting and its use business decisions
 • Chapter 3: Recording business transactions
 • Chapter 4: Adjustments for financial reporting
 • Chapter 5: Completing the accounting cycle
 • Chapter 6: Accounting theory
 • Chapter 7: Introduction to inventories and the classified income statement
 • Chapter 8: Measuring and reporting inventories
 • Chapter 9: Receivables and payables
 • Chapter 10: Property, plant, and equipment
 • Chapter 11: Pant asset disposals, natural resources, and intangible assets
 • Chapter 12: Stockholder’s equity: Classes of capital stock
 • Chapter 13: Corporations: Paid-in capital, retained earnings, dividends, and treasury stock
 • Chapter 14: Stock investments
 • Chapter 15: Long-term financing: Bonds
 • Chapter 16: Analysis using the statement of cash flows
 • Chapter 17: Analysis and interpretation of financial statements
 • Chapter 18: Managerial accounting concepts/ job costing

Leave a Reply

Your email address will not be published.