Ebook Business And Administration

Cuốn sách Check Your English Vocabulary for Business and Adminitration này giúp bổ sung vốn từ vựng tiếng Anh thương mại cơ bản dành cho bất kì ai làm việc trong môi trường nói tiếng Anh giao tiếp hàng ngày hoặc thường xuyên làm việc với những người nói tiếng Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.